2004/2005

Projekt EÚ Phare CBC SR/PL "Zelený bicykel - Green bicycle - Zielony rower"

 

Koordinátor projektu:

Mgr. Jozef Talarovič, +421 907 956 854
Detská organizácia Fénix Snina

 

Popis aktivít:


1. Medzinárodná konferencia zameraná na aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, ochranu prírody, zachovanie kultúrneho dedičstva regiónu a rozvoj agroturistiky, príprava na plánované aktivity v projekte /pre organizátorov tvorivých dielní, výstav, vedúcich cyklotáborov, výbor Fénixu Snina, za PL partneri z Leska a okolia. Pozvaní budú aj piati hostia za Ukrajinu - zástupcovia cykloklubu z Ľvova a Užhorodu, pracovník Správy Užanského národného parku, pracovník značkárskej komisie z Kyjeva/.
-zrealizovaná 3.12.2004

2. Tvorivá dielňa - v Snine počas jarných prázdnin / 3.-5.marec 2005/- tkanie koberčekov s tradičnými regionálnymi motívmi na krosnách (3 dni 20 účastníkov z Poľska na Slovensku a 20 účastníkov zo Sniny )
- pripravované

3. Otvorenie výstavy v Snine - koberčeky - výsledky prác tvorivej dielne (Dom Matice Slovenskej)
- pripravované

4. Výroba smerových tabuliek a stĺpikov k cyklotrasám v okrese Snina, ich inštalácia v teréne
- pripravované

5. Oprava a údržba značenia na doterajších cyklotrasách v okrese Snina
- pripravované

6. Vyhotovenie dvoch prístreškov a ich inštalácia v teréne s ohniskom a úprava priestoru na táborenie pri cyklotrasách (jednoduché oplotenie drevom)
- pripravované

7. Zriadenie požičovne horských bicyklov, prilieb - pre účastníkov cyklotáborov, resp. aktivít DO Fénix Snina
- pripravované


8. Uskutočnenie dvoch spoločných medzinárodných cyklotáborov pre slovenských aj poľských žiakov a študentov - záujemcov o cykloturistiku.
Dva 5-dňové turnusy /1.turnus: 4.-8.7.2005, 2.turnus: 11.-15.7.2005/na Slovensku po okrese Snina, v ktorých bude spolu 40 účastníkov /20 slovenských a 20 poľských/
- pripravované

9. Séria 8 prednášok, spojených s diskusiou na tému flóra, fauna, geológia, kultúra, história a iné zaujímavosti, ktoré sa vyskytujú v navštívenom území /v okolí trasy "Zeleného bicykla"/- bude zrealizovaná počas večerov v cyklotáboroch pre ich účastníkov.
- pripravované

10. Spracovanie a vydanie propagačných materiálov a publikácií
a) Nástenný kalendár na rok 2006 (zameraný na zaujímavosti po trase Zeleného bicykla - v SR,PL,U) v 4 jazykových mutáciách /SR,PL,U,Angl./
b) Turistický sprievodca "Zelený bicykel" so zameraním na zaujímavosti kultúrneho dedičstva a krásy prírody po medzinárodnej cyklotrase, doplnený fotografiami, v 4 jazykových mutáciách /SR,PL,U,Angl./
c) Informačný leták "Po trase Zeleného bicykla" (prevýšenie, km, atraktivity) - SR,PL,U,Angl.
d) "Začíname tkať" - metodická príručka pre záujemcov o techniku tkania na krosnách s návodom na utkanie jednoduchých ľudových vzorov koberčekov z nášho regiónu (SR,PL,Angl.).
e) Vreckový kalendárik na rok 2006 s logom "Zelený bicykel-Zielony rower-Zeľonyj velosiped-Green bicycle"
f) Pohľadnica s námetom zaujímavosti po trase "Zeleného bicykla"
- pripravované

 

 

2003

Projekt Európskej únie grantového programu Phare CBC - cezhraničná spolupráca SR/PL "Na bicykli cez Východné Karpaty"

Žiadateľ:
Detská organizácia Fénix, Územná správne rada Snina

Koordinátor projektu:
Mgr. Jozef Talarovič, +421 907 956 854
Detská organizácia Fénix Snina

Lokalita:
Slovenská republika, Prešovský kraj, okres Snina
Poľská republika, Vojvodstvo Podkarpackie, gmina Lesko

Ciele projektu:
        Hlavným cieľom projektu je rozvoj intenzívnej cykloturistiky zameranej na poznávanie prírodných a kultúrnych krás Národného parku Poloniny a Bieszczadského národného parku, ktoré síce administratívne rozdeľuje slovensko - poľská hranica, spolu však tvoria jeden kompaktný geografický celok európskeho významu pod názvom Východné Karpaty, čo dokazuje aj vyhlásenie tejto oblasti organizáciou UNESCO za medzinárodnú biosférickú rezerváciu (MBR).
        MBR Východné Karpaty sa vyznačuje viacerými pozoruhodnými prírodnými úkazmi, krajinnými krásami a významnými kultúrno - historickými pamätihodnosťami, ktoré čoraz viac priťahujú tak domácich ako aj zahraničných návštevníkov. Ide o jedinú biosférickú rezerváciu na svete, rozprestierajúcu sa na území troch krajín (Poľsko, Slovensko a Ukrajina) a zároveň jedinú biosférickú rezerváciu, v ktorej sú chránené najväčšie komplexy pôvodných prírodných bukových lesov v Európe, ktoré tým dostali prívlastok "zelené pľúca Európy". Okrem bohatstva rastlinnej a živočíšnej ríše, sa tu nachádzajú pozostatky dávnej bojkovskej a lemkovskej architektúry - staré drevené kostolíky "cerkvi", tvoriace tak výnimočné kultúrne dedičstvo, ktoré má predpoklad stať sa súčasťou svetového kultúrneho dedičstva.
        Dlhodobé využívanie cyklotrás bez negatívnych dopadov na životné prostredie MBR Východné Karpaty, a takisto zabezpečenie ich každoročnej údržby, zveľaďovania a rozširovania, bude dosiahnuté len za podmienky, že všetci turisti, ktorí cyklotrasu absolvujú, budú dodržiavať zásady pobytu návštevníkov a užívateľov územia MBR Východné Karpaty. Preto budú princípy trvalo udržateľného cestovného ruchu a ochrany prírody spracované tak, aby boli prístupné návštevníkom MBR Východné Karpaty a tiež potenciálnym cykloturistom - deťom, ktoré sú budúcnosťou tejto oblasti.
        Projekt má tiež motivovať študentov stredných škôl, aby vnímali cykloturistiku ako základ pre rozvoj cestovného ruchu - ubytovacích, stravovacích, servisných služieb, remesiel a pod. a nezvyšovali už dlhodobo kritickú migráciu obyvateľstva do oveľa rozvinutejších častí Slovenska, Poľska či zahraničia.
        Územie Východných Karpát - táto oblasť má obrovský potenciál ekologických foriem cestovného ruchu, ktorý je len veľmi obmedzene využívaný. Človekom nedotknuté celky sú chránené ako prírodné rezervácie, majúce veľký vedecký význam, preto je potrebné všetky aktivity cestovného ruchu realizovať s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj, aby tento prírodný poklad mohli využívať aj naše budúce generácie. Predpoklady ekologického cestovného ruchu spĺňa cykloturistika, ktorej rozvoj je cieľom tohto projektu.
        V súčasnosti je na poľskej strane už ukončené značenie medzinárodnej cyklotrasy R61 "Zielony rower - Zelený bicykel - Zeľonyj velosiped", ktorá vedie krajinársky veľmi príťažlivým terénom troch štátov - Poľskou republikou, Slovenskou republikou a Ukrajinou.
        Cyklotrasa R61 vedie z poľsko-ukrajinskej hranice pri obci Krošcienko, smeruje do mestečka Ustrzyki Dolne a ďalej do centra turistiky - Leska, odtiaľ smeruje na juh k slovenskej hranici okolo solinských jazier do Cisny a cez sezónny hraničný prechod Roztoki Górne - Ruské sedlo na Slovensko (dĺžka 85 km). Tu pokračuje okolo vodárenskej nádrže Starina do Stakčína a odtiaľ na Kolonický vrch až po Ubľu, kde je hranica s Ukrajinou (dĺžka 47 km).
        Na ukrajinskej strane cez Malyj Bereznyj, Velykyj Bereznyj, Kostrinu a Užok na Staryj Sambir, Chyriv a Smoľnycju na hranicu s Poľskom (dĺžka 130 km).
        Cyklotrasa R61 v celkovej dĺžke 262 kilometrov, povedie veľmi príťažlivou prírodnou krajinou, ktorú nevyužívajú len tunajší cyklisti, už poznajúci všetky zákutia MBR Východné Karpaty, ale čoraz väčší počet zahraničných cykloturistov, ktorí nemajú odkiaľ poznať cyklotrasy vedúce mimo spevnených komunikácií, keďže nie sú nijako označené. Títo zachádzajú svojimi automobilmi, aj napriek zákazom vjazdu, až hlboko do chráneného územia MBR Východné Karpaty a nevedomky tak poškodzujú jedinečnú prírodu NP Poloniny a NP Bieszczady.
        Okrem tejto cyklotrasy mnoho cykloturistov zo Slovenska, Poľska a ďalších krajín navštevuje dediny, v ktorých sa nachádzajú drevené grécko-katolícke a pravoslávne kostolíky. Takisto ako v prípade prvej cyklotrasy, aj tu je veľmi ťažká orientácia z dôvodu nenadväzujúceho komplexného označenia prístupových ciest k príslušným dedinám, pričom návštevníci majú veľký záujem spoznávať aj kultúrne krásy - kultúrne dedičstvo MBR Východné Karpaty. K dispozícii im však nie sú žiadne informácie vo forme informačného sprievodcu, smerových tabúľ i podrobnej komplexnej cyklomapy Slovenska aj Poľska. Aj z tohto dôvodu je nevyhnutné vytvoriť vhodné podmienky pre cykloturistiku, ktorá spolu s pešou turistikou, agro a vidieckou turistikou spĺňa požiadavky ekologického cestovného ruchu a zároveň umožňuje utuženie medzinárodných vzťahov a nadviazanie dlhodobej cezhraničnej spolupráce.
        Tento projekt zabezpečí naplnenie programu Cezhraničnej spolupráce rozvojom spolupráce v oblasti turistiky, konkrétne cykloturistiky.

Synergickým efektom bude ďalej:
  > podpora susedských vzťahov, zlepšenie vzájomnej komunikácie
  > spolupráca v oblasti vzdelávania, výmena know-how v oblasti praktického vzdelávania detí a mládeže
  > posilnenie environmentálneho uvedomenia obyvateľstva
  > získanie návykov k ochrane prírody u detí a mládeže, ktoré budú neskôr priamymi či nepriamymi užívateľmi výsledkov projektu

        Zapojením detí a mládeže do projektu (aktívnym spôsobom - účasťou na čistení a označovaní chodníkov, na výtvarných súťažiach; pasívnym spôsobom - účasťou na prednáškach o cestovnom ruchu a ochrane prírody), bude dosiahnutý synergický účinok aj v ďalších prioritách:
  > v oblasti životného prostredia: posilnenie environmentálneho uvedomenia obyvateľstva
  > v oblasti rozvoja ľudských zdrojov: podpora susedských vzťahov, zlepšenie vzájomnej komunikácie a inštitucionálnej spolupráce

Aktivity:

1. organizovanie prehliadok výtvarných prác žiakov základných a študentov stredných škôl z okresu Snina a poľského Leska s cykloturistickou tematikou, kde budú vystavené najlepšie a najoriginálnejšie diela.
        Témy výtvarných prác sú nasledovné:
               > Dejiny cyklistiky
               > Jarné kilometre v teréne
               > Po trase R61
               > Za ikonami na bicykli

2. spracovanie informačných a propagačných materiálov:
        a) informačný leták: Cestovný ruch a ochrana prírody
        b) cyklo-sprievodca: Cyklistický chodník R61 "Zjelony rower-Zelený bicykel-Zeľonyj velosiped"
        c) cyklo-sprievodca: Cyklistický chodník ikon
        d) informačné letáky: Uličské Krivé, Topoľa, Ruský Potok, Kalná Roztoka
        e) pohľadnica: Cyklistický chodník R61 "Zjelony rower-Zelený bicykel-Zeľonyj velosiped"
        f) pohľadnica: Cyklistický chodník ikon
        g) nástenný kalendár: Cyklistický chodník R61 "Zjelony rower-Zelený bicykel-Zeľonyj velosiped"
        h) nástenný kalendár: Cyklistický chodník ikon
        i) vreckový kalendárik: Cyklistický chodník s logom Zelený bicykel
        j) samolepky : Logo Zelený bicykel
        k) samolepky: Logo Chodník ikon

        Pri tvorbe informačných materiálov bude spolupracovať s ÚSpR DO FÉNIX Snina za slovenskú stranu: Centrum prvého kontaktu Snina, za poľskú stranu: Mesto Lesko - Bieszczadskie Centrum Informacji Turystycznej.

3. čistenie a označovanie medzinárodnej cyklotrasy R61 "Zielony rower - Zelený bicykel - Zeľonyj velosiped" na slovenskom území aj za pomoci poľských dobrovoľníckych členov cyklokrúžkov, v celkovej dĺžke 47 km (Ruské - Stakčín - Kolonické sedlo - Ubľa)

4. čistenie medzinárodnej cyklotrasy cyklotrasy R61 "Zielony rower - Zelený bicykel - Zeľonyj velosiped" na poľskom území aj za pomoci slovenských dobrovoľníckych členov cyklokrúžkov, v celkovej dĺžke 85 km (Cisna, Solina, Lesko, Ustrzyki Dolne)

5. čistenie a označovanie cyklotrasy ikon na slovenskom území za pomoci slovenských a poľských účastníkov cyklotábora, v celkovej dĺžke 35 km (križovatka Jalová, Topoľa, Ruský Potok, Uličské Krivé).

6. Počas aktivít uvedených v bodoch 3 - 5, budú spracovávané fotodokumentácia a videonahrávka, ktoré budú slávnostne predstavené pri otváraní cyklotrasy a neskôr budú použité pri prednáškach o udržateľnom cestovnom ruchu a ochrane prírody realizovaných pre žiakov základných a študentov stredných škôl na Slovensku aj v Poľsku.

7. uskutočnenie štyroch cyklotáborov pre slovenských aj poľských žiakov a študentov - záujemcov o cykloturistiku

8. slávnostné otvorenie medzinárodnej cyklotrasy R61 a cyklotrasy ikon, spojené s prezentáciou fotodokumentácie, videonahrávky, s distribúciou pamätných opečiatkovaných pohľadníc, vreckových kalendárikov i nástenných kalendárov.

9. vytvorenie internetovej stránky umiestnenej na servery www.greenways.sk, ktorá bude obsahovať podrobné informácie o medzinárodnej cyklotrase R61 "Zjelony rower - Zelený bicykel - Zeľonyj velosiped (prevýšenia, zastavenia, zaujímavosti a pod.) s nadväznosťou na ďalšie cyklotrasy (Chodník ikon, Karpatská magistrála), pešie trasy a iné možnosti turistiky v MBR Východné Karpaty. Okrem toho bude poskytovať kompletný zoznam ubytovacích, stravovacích zariadení, servisných predajní pre bicykle, čerpacích staníc a ďalších potrebných inštitúcií. Internetová stránka bude v poľskom, slovenskom a anglickom jazyku.

10. Séria 50 prednášok a diskusií na tému: Cestovný ruch a ochrana prírody, určená pre slovenských aj poľských žiakov základných a študentov stredných škôl s cieľom ozrejmiť im princípy trvalo udržateľného cestovného ruchu, zásady pobytu návštevníkov a užívateľov územia MBR Východné Karpaty, aktivity cestovného ruchu neškodiace životnému prostrediu a pod. Počas prednášok bude žiakom sprístupnená fotodokumentácia, premietnutá videokazeta a distribuovaný informačný leták o cestovnom ruchu a ochrane prírody i kalendáriky s logom Zelený bicykel. Prednášať budú vždy spoločne slovenský aj poľský vedúci cykloturistických oddielov.

Partneri:
        > Bieszczadskie Centrum Informacji Turystycznej v Lesku
        > Bieszczadskie Stowarzyszenie Ekoturystyczne "Baszta" v Lesku
        > Centrum prvého kontaktu Snina

Tento projekt bol úspešne zrealizovaný a vyúčtovaný k 31.12.2003