Čo sú greenways

Greenways („zelené cesty“, z angl.) sú trasy, komunikácie alebo prírodné koridory, využívané v súlade s ich spoločenskou a/alebo ekologickou funkciou a potenciálom pre šport, turizmus, rekreáciu a dopravu. Prispievajú k zdravšiemu životnému štýlu obyvateľov, ktorí ich využívajú, zlepšujú možnosti pre nemotorovú dopravu, rekreáciu a turizmus, podporujú ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva, vzdelávanie a zabezpečujú trvalo udržateľné využívanie miestnych zdrojov. Greenways vedú občanov, miestne úrady a podnikateľov k spoločnému plánovaniu a zlepšovaniu života v ich meste, dedine či komunite. V praxi ide o partnersky naplánované, vybudované a upravené bezpečné trasy pre chodcov, cyklistov, bežcov, lyžiarov, vozíčkarov a pod., využívané pri každodennom dochádzaní do zamestnania, do školy, pre voľný čas, rekreáciu a turizmus, pre vzdelávanie a pre ochranu a interpretáciu prírodného alebo kultúrneho dedičstva.
Greenways sú pohodlné trasy bez výrazných prevýšení (aby boli vhodné aj pre menej trénovaných užívateľov), ich povrch by mal zabezpečiť, aby na nich ani po dlhodobých dažďoch neboli mláky a rozbahnené úseky.
Trasa je vhodným spôsobom vyznačená, je doplnená o potrebnú infraštruktúru
(napr. odpočívadlá, lavičky, bezpečné prechody cez cestu a pod.) a o vzdelávacie a informačné prvky (napr. mapy, informačné tabule, náučne a interpretačné panely a pod.) pre miestnych užívateľov a turistov. Greenway nie je trasa v uzavretom areáli a je verejne prístupná pre každého.

 

V strednej a východnej Európe rozlišujeme tri kategórie greenways:

 

Ďiaľkové greenways.
Diaľková greenway spája krajiny, regióny alebo veľké mestá. Hlavným účelom ďiaľkovej greenway je trvalo udržateľný turizmus (obyčajne cykloturistika).

Miestne greenways

Miestna greenway je kratšia trasa, obyčajne vedúca vidieckym územím. Hlavným účelom takejto trasy je jednodňový alebo víkendový turizmus, interpretácia miestneho dedičstva a prírody a rekreácia. Obyčajne je využívaná pešími, cyklistami, bežkármi, jazdcami na koňoch a i.

Mestské greenways.
Mestská greenway vedie obyčajne popri vodných tokoch, zrušených železniciach alebo prírodných koridoroch a pod. v mestských oblastiach. ich hlavným účelom je bezpečná nemotorová doprava, rekreácia a interpretácia dedičstva. Je určená pre peších, cyklistov, korčuliarov, vozíčkárov a i.


Možné príklady greenways ako trás pre:

Oficiálnu definíciu greenways, akceptovanú v Strednej Európe, môžete v slovenskom jazyku nájsť TU (súbor *.doc, 50 kB.).

Copyright © 2005 torsiaL ∴ desigN. XHTML 1.0 CSS2 508.