Dokumenty

Plány mobility (2011, česká verzia, PDF, 1 MB)

 

Definícia a kritériá greenways, formát doc, 50 kB

 

Súbor prezentácií zo sympózia Greenways v strednej a východnej Európe.

Prešov, marec 2009

 

Greenway pre invalidné vozíky. 

Zhrnutie kritérií pre greenway, vhodnú aj pre vozíčkarov. Vypracovala partia prešovského Kostritrasu v rámci programu Greenways 2006. Formát MS Word, 120 kB, slovenčina.

 

Zoznam značkárov cyklotrás, certifikovaných Slovenským cykloklubom.  

 

Voľný prepis flipchartov zo seminára Greenways na Slovensku , formát doc, 30 kB.

Seminár sa konal na začiatku decembra 2005 v Banskej Bystrici.

 

Od darov k partnerstvu, formát ppt, 6 MB

Prezentácia úspešného partnerstva Nadace Partnerství v Brně a Českej poisťovne, a.s. v programoch na rozvoj a propagáciu greenways v Čechách. Prezentácia obsahuje veľa argumentov, príkladov a opisov, ktoré bližšie objasňujú v čom spočíva spolupráca a partnerstvo a aké má vyhody pre oboch partnerov. Prezentácia je ilustrovaná mnohými fotografiami. Autor: Juraj Flamik, Nadace Partnerství, Brno, Česká republika, 2005.

 

Cykloturistika , formát ppt, 0.15 MB

Niekoľko argumentov a zdôvodnení pre zavedenie certifikácie “Cyklisté vítání” v Českej republike. Autor: Juraj Flamik, Nadace Partnerství, Brno, Česká republika, 2005.

 

Program Greenways v Čechách, formát ppt, 40 MB

Prezentácia programu Greenways v Čechách odpovedá na mnohé otázky: čo sú greenways, prečo a ako je potrebné ich rozvíjať, na čo si treba dať pozor, aké sú príklady v zahraničí a pod. Prezentácia je ilustrovaná mnohými fotografiami. Autor: Juraj Flamik, Nadace Partnerství, Brno, Česká republika, 2005.

 

Greenways – stezky pro lidi a přírodu, formát ppt, 36 MB

Prezentácia vysvetľuje, čo sú greenways, aké sú ich ekonomické, spoločenské a environmentálne prínosy, ako treba pristupovať k ich plánovaniu, budovaniu a údržbe, uvedené sú príklady z Českej republiky aj zo zahraničia. Prezentácia je ilustrovaná mnohými fotografiami. Autor: Juraj Flamik, Nadace Partnerství, Brno, Česká republika, 2005.

 

Šesť pravidiel pre vybudovanie greenways, formát ppt, 0.35 MB

Šesť základných pravidiel pre vybudovanie greenways tak, ako ich zostavili manžéri greenways v českej Nadaci Partnerství. Autor: Juraj Flamik, Nadace Partnerství, Brno, Česká republika, 2005.

 

Cyklotrasy a greenways vo Francúzsku, formát ppt, 131 MB

Veľmi obsiahla prezentácia, objasňujúca všetko a cyklotrasách, greenways a nemotorovej doprave vo Francúzsku. Témou prezentácie sú definície a charakteristiky greenways, značenie, zásady plánovania, budovanie, údržby a propagácie greenways, charakteristiky užívateľov greenways vo Francúzsku a štatistiky o nich, história greenways vo Francúzsku, spôsob podpory greenways z verejných inštitúcií, základné kroky pri budovaní greenways a pod. Prezentácia je ilustrovaná veľkým množstvom naozaj ilustratívnych fotografií, ktoré vysvetlia viac ako slovné opisy. Autor: Frederik Rollet, Združenie pre rozvoj greenways and cyklotrás vo Francúzsku, Lyon, Francúzsko, 2005 (prezentácia je v slovenčine).

Copyright © 2005 torsiaL ∴ desigN. XHTML 1.0 CSS2 508.