naslovensku

Tur?ianska bicyklová skupina JUS

http://www.tbsjus.sk/

Jahodnícke háje a iné trasy v okolí Martina, pestré cyklistické aktivity agilnej organizácie v Martine.

 

Cyklokoalícia

www.cyklokoalicia.sk

Ve?mi aktívna organizácia, rozvíjajúca nemotorovú dopravu v Bratislave.

 

Mulica

http://www.mulica.sk

Aktívne žilinské združenie, venujúca sa mobilite v Žiline, ale aktívne aj na celoslovenskej scéne.

 

Bajkom k tajchom

www.bajkomktajchom.sk

Ve?kolepá sie? MTB trás v Štiavnických vrchoch, robená dobrovo?nícky bajkermi pre bajkerov. 

 

Pedál

http://www.ozpedal.sk/

Mladá, ale o to agilnejšia MTB organizácia v Bratislave.

 

Cyklodoprava

http://www.cyklodoprava.sk/

Inšpiratívny zdroj informácií o cyklistickom pohybe. 

 

Jantárová cesta www.visitambertrail.com

Dia?ková greenway z Budapešti do Krakova, prechádzajúca cez stredné Slovensko (v angli?tine).

 

Slovenský cykloklub www.cykloklub.sk

?lenská organizácia, ktorej hlavným poslaním je zna?enie a údržba cyklotrás  na Slovensku.

 

Zoznam zna?károv cyklotrás na stiahnutie.

Cyklotrasy (vrátane cyklotrás na greenways) môžu na Slovensku zna?i? iba certifikovaní zna?kári Slovenského cykloklubu, prinášame ich zoznam.

 

Klub slovenských turistov www.kst.sk 

Strešná organizácia slovenkých turistov, združujúca tisícky ?lenov. Jej poslaním je rozvoj turistiky vo všetkých jej formách a zna?enie a údržba turistických trás na Slovensku.  

 

Vitajte cyklisti www.vitajtecyklisti.sk

Certifikácia turistických služieb (ubytovanie, stravovanie, destinácie), prispôsobených cykloturistom. Cie?om programu je podpora cykloturistiky na Slovensku a vtiahnutie podnikate?ov.

 

Greenways Travel Club www.gtc.cz

Cykloturistická cestovná kancelária, ktorá stála pri vzniku greenways na Slovensku a stojí pri nich dodnes.

 

Hiking.sk www.hiking.sk

Server, venujúci sa všetkým aspektom turistiky na Slovensku a aj v zahrani?í. Opisy túr, opisy výletov, opisy a testy výstroje, turistická publicistika, najlepšia digitálna turistická mapa Slovenska, pomôcky pre plánovanie túr (Hikeplanner), obsiahla fotogaléria, prínosné diskusie ...
Greenways 2014

Nadácia Ekopolis s dcérskym ob?ianskym združením Jantárová cesta aj v roku 2014 realizuje nieko?ko programov, ktoré sú zaradené programu Greenways: 

 

EuroVelo 13 Cesta Železnej opony

 

Automatické s?íta?e peších a cyklistov

 

Certifikácia turistických služieb Vitajte, cyklisti! 

 

Turistický produkt Amber Trail Budapest - Krakow (v spolupráci so spolo?nos?ou Greenways Travel Club)

 

V roku 2014 predbežne neplánujeme udeli? granty na podporu greenways. 

Copyright © 2005 torsiaL ∴ desigN. XHTML 1.0 CSS2 508.